Skip to content

บทความ

วงจร 3 steps charge

คุณเคยสงสัยหรือไมาว่าทำไม แบตเตอรี่ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือซึ่งถูกใช้งานอยู่ทุกวันจึงมีอายุการใช้งานข

Read More »

มาตรฐานชนิดและขนาดของสายไฟฟ้าสำหรับโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต่อพ่วง

มาตรฐานชนิดและขนาดของสายไฟฟ้าสำหรับโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต่อพ่วง ใช้สำหรับเดินจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเ

Read More »

มาตรฐานระยะทางการติดตั้งและขนาดสัญลักษณ์ ของป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางออกฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟด้านบน ลักษณะการติดตั้ง ขอบล่างของป้ายทางออกฯ ควรอยู่สูงจากพื้นประมาณ

Read More »

ประโยชน์ของโคมไฟฉุกเฉิน และ ป้ายทางออกหนีไฟฉุกเฉิน อ้างอิงจากหลัก วสท.

ว่าด้วยเรื่องความใส่ใจ ผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือทำงานในด้านนี้ ย่อมรู้จักก

Read More »