Skip to content

มาตรฐานระยะทางการติดตั้งและขนาดสัญลักษณ์ ของป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟ

  • ป้ายทางออกฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟด้านบน ลักษณะการติดตั้ง ขอบล่างของป้ายทางออกฯ ควรอยู่สูงจากพื้นประมาณ 2-2.7เมตร ความสูงนอกเหนือจากนี้ สามารถทำได้ตามที่กำหนดในแผนและคู่มือการป้องกันเพลิงไหม้ (fire procedure)
  • ป้ายทางออกฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟด้านล่าง อนุญาตให้ใช้เป็นป้ายเสริมเท่านั้น โดยขอบล่างของป้ายสูงจากพื้นที่ 15-20เซนติเมมตร และขอบของป้ายควรอยู่ห่างจากขอบประตูไม่น้อยกว่า 10เซนติเมตร
  • ป้ายทางออกฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟฝังพื้น อนุญาตให้เป็นป้ายเสริมเท่านั้น ต้องเป็นชนิดกันน้ำที่มีความแข็งแรง เหมาะสำหรับใช้ในเส้นทางหนีภัย โดยไม่ก่อให้เกิดการสะดุด หรือเป็นอุปสรรคในขณะหนีภัย

ก. การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟในทางตรง

ข. การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟ บริเวณทางเลี้ยวและทางแยก

อ้างอิงจาก หนังสือ มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ฉบับ แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4 
ตุลาคม 2561