Skip to content

วสท. คืออะไร และทำไมต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน วสท

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสถาบันทางวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีความรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทยและสอดคล้องกับวิศวกรรมระดับสากล นโยบายที่สำคัญของ วสท. ส่วนหนึ่งคือ ส่งเสริมการจัดทำตำรา คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้และนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและวงการวิศวกรรม จนปัจจุบันได้รับการยอมรับจากหน่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนทั่วไป

วสท. มีเป้าหมายจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน เพื่อเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใช้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่สร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นมาตรฐานระดับประเทศ

อ้างอิงจาก หนังสือ มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ฉบับ แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4 
ตุลาคม 2561