รางวัลและการรับรอง

CERTIFICATES

มาตรฐานการรับรอง

ซันนี่มุ่งมั่นและไม่เคยหยุดคิดค้น พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการคำนึงถึงการช่วยชีวิตมนุษย์ก่อนเป็นอันดับแรก การันตีได้จากรางวัลและการรับรองมากมาย

มอก.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

CE Mark

LCS
Compliance Testing Laboratory Ltd.

UL Recognized Component

UL LLC

มอก.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ISO 9001:2015

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ISO 9001:2015

United Registrar of Systems

Made in Thailand

CERTIFICATES

มาตรฐานการรับรอง

มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานทั้งระดับประเทศและสากล

มอก. 1955-2551
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ดวงไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ)
มอก. 1955-2551
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ป้ายทางออกฉุกเฉิน)
มอก. 1955-2551
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน)
มอก. 902 เล่ม 2
(22) - 2560

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน)

ISO 9001:2015

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
(ระบบบริการงานคุณภาพ)

ISO 9001:2015

GLOBAL CERTIFICATION SERVICE LIMITED

ISO 9001:2015

United Registra of Systems
(Quality Management Systems)

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 285

เครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสัญาณแสดงทางออกหนีไฟ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1378

วงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2062

เครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมวงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ

CE Mark (EMC SN)

LCS
Compliance Testing Laboratory Ltd.

CE Mark (LVD EX)

LCS
Compliance Testing Laboratory Ltd.

RoHs (SN)

LCS
Compliance Testing Laboratory Ltd.

RoHs (EX)

LCS
Compliance Testing Laboratory Ltd.

UL Recognized Component
UL LLC
(แบตเตอรี่)