เกี่ยวกับเรา

IS ON IMPORT – EXPORT CO.,LTD

ชื่อเสียงและมาตรฐานด้าน
คุณภาพยาวนานกว่า 47 ปี

บริษัท อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา ออกแบบ และผลิต รวมถึงจำหน่ายโคมไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออกฉุกเฉิน ตู้ควบคุมระบบโคมไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ์เสริม ภายใต้แบรนด์ “ซันนี่”

สินค้าคุณภาพ บริการประทับใจ ระดับมาตรฐานสากล

เราเล็งเห็นความสำคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไปจนถึงขั้นตอนทดสอบ เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสุงสุด รวมถึงการบริหารบุคลากร และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่หนึ่ง บริการรวดเร็วให้ลูกค้าพึงพอใจ

47

YEARS

Industries Experience

ผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่วฮะ (ชื่อเก่า) ในปี พ.ศ. 2509

MANUFACTURING STANDARD

มาตรฐาน และ กระบวนการผลิต

มอก

1102-2538

เป็นเจ้าแรกใน
ประเทศไทย

CERTIFIED

มาตรฐานชั้นนำ

ผู้ขายรายแรกในไทยที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1102-2538

ผลิตภัณฑ์ของซันนี่เป็นเจ้าแรกที่ผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐาน มอก. 1102-2535 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในวันที่ 13 กันยายน 2538 (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเลขที่ มอก. เป็น 1102-2538 ในภายหลัง เมื่อ 19 เมษายน 2539) ได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2542 และ มอก. 1955-2551 ตามลำดับ

MANUFACTURING

กระบวนการผลิต

เราไม่หยุดพัฒนาความสามารถในการผลิตให้เป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งด้าน คุณภาพและความปลอดภัย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดด้านนวัตกรรมระบบไฟฉุกเฉินครบวงจรในส่วนภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ซันนี่ยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO โดยเน้นใช้กระบวนการผลิตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ระบบ Lean เข้ามาบริหารกำจัดความสูญเปล่าหรือความสูญเสียกระบวนการ เพื่อลดความผิดพลาด สร้างประสิทธิผลสูงสุด และเพิ่มผลผลิตโดยไม่ลดคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรทุกฝ่ายในบริษัท

OUR VISION

วิสัยทัศน์

เรายืนหยัดที่จะช่วยชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรก

ในฐานะที่ซันนี่เป็นผู้นำด้านระบบไฟฟ้าฉุกเฉินครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อให้แสงสว่างในการนำทางช่วยเหลือทุกชีวิตให้ปลอดภัย

ซันนี่จึงยืดหยัดและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งานในยามฉุกเฉินได้มากที่สุด

เพราะชีวิตไม่มีข้อต่อรองใดๆ ที่สำคัญไปกว่านี้แล้ว

MISSIONS

พันธกิจ

ความมุ่งหมายพื้นฐานในการขององค์กรของซันนี่ นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตมนุษย์แล้ว การพัฒนา บุคคลากรและสังคมให้แข็งแรง ยั่งยืน ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องบรรลุ

ซันนี่ = ระบบไฟฟ้าช่วยเหลือฉุกเฉินอัจฉริยะ

เรามุ่งมั่นคิดค้น ออกแบบ พัฒนา เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทั้งแง่ผลิตภัณฑ์ การจัดการ และการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย เพื่อยกระดับมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรม

ซันนี่ = องค์กรแห่งการเรียนรู้

เรามุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรในองค์กรรอบด้าน ทั้งด้านทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน ปลูกฝังจิตสำนึกของการบริการ รวมถึงจรรยาบรรณในอาชีพ

สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกฝ่าย

ซันนี่มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างให้เกียรติและเป็นธรรมกับพันธมิตร ใส่ใจบริการลูกค้าด้วยหัวใจบริการเป็นเลิศ โดยมอบความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และการบริการที่รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ยึดมั่นในการเป็นองค์สร้างสรรค์สังคม

ซันนี่มุ่งมั่นพัฒนาและช่วยเหลือสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนด้วยผลติภัณฑ์ของซันนี่ เพื่อชุมชนแข็งและเป็นสังคมที่ยั่งยืนต่อไป