Skip to content

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ 4 โรงพยาบาล ในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562

นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (กลาง ขวา) และครอบครัว มอบเครื่องวัดออกซิเจนสำหรับเด็กแรกเกิด 1 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารละลายผ่านกระบอกฉีด 2 เครื่อง, เครื่องปลุกเด็ก 1 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และมอบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแก่น และมอบเตียงเสริมพับได้ 10  ตัว ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และมอบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2 เครื่อง, เตียง 3 ไกร์มือหมุน 10 ตัว ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร โดยมี คุณอดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ (กลาง ซ้าย) คุณนิรันดร มณีกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยืน (ที่ 3 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ คุณอัญชนา ตัวแทนรับมอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (ที่ 2 จากซ้าย) คุณวรรณ บุตรนิล เป็นตัวแทนรับมอบแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร (ที่ 4 จากซ้าย) ณ โรงงาน บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

รูปบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบ้านไผ่
ผู้รับมอบ : คุณอดุลย์ บำรุง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่)
เครื่องวัดออกซิเจนสำหรับเด็กแรกเกิด   1 เครื่อง
เครื่องควบคุมการให้สารละลายผ่านกระบอกฉีด  2 เครื่อง
เครื่องปลุกเด็ก 1 เครื่อง

รูปบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระยืน
ผู้รับมอบ : คุณนิรันดร มณีกานนท์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยืน)
เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2 เครื่อง

รูปบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ผู้รับมอบ : คุณอัญชนา ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
เตียงเสริมพับได้  10  ตัว

รูปบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสิรินธร
ผู้รับมอบ : คุณวรรณ บุตรนิล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2 เครื่อง
เตียง 3 ไกร์มือหมุน 10 ตัว