Skip to content

บริจาคเรื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.สิรินธร รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน รพ.พระยืน จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 16 มกราคม 2563

นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (กลาง) และครอบครัว มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแขนสอดอัตโนมัติ  2  เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น และมอบแผ่นรองรับภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย 2 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น และมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 1  เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแก่น  และมอบแผ่นรองรับภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย 2 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น โดยมี คุณประกิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร (ที่ 3 จากขวา แถวแรก)  เป็นผู้รับมอบ คุณอัญชนา ตัวแทนรับมอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (ที่ 4 จากขวา แถวแรก)  คุณรุ่งโรจน์  เจริญธัญรักษ์  นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น (ที่ 5 จากขวา แถวแรก) เป็นตัวแทนรับมอบแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยืน ณ โรงงาน บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์