ระยะเวลาการรับประกัน

บริการหลังการขาย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อ่านคำถามและคำตอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานเบื้องต้น

สินค้าของเรา

เลือกชมสินค้าทุกรุ่นของซันนี่ พร้อมรายละเอียดสินค้า และคู่มือการใช้งานแต่ละรุ่น

AFTER SALE SERVICES

ระยะเวลาการรับประกัน

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน

• หลอดไฟ 10 ปี
• แผงวงจร 5 ปี
• แบตเตอรี่ 2 ปี

ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน Fire Exit Sign

ป้ายทางออกฉุกเฉิน

• หลอดไฟ 3 ปี
• แผงวงจร 5 ปี
• แบตเตอรี่ 3 ปี

CCUตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

CCU

• แผงวงจร 5 ปี
• แบตเตอรี่ 2 ปี

Inverter

• แผงวงจร 5 ปี
• แบตเตอรี่ 2 ปี
• ชุด Inverter 1 ปี

โคมไฟฉุกเฉิน Remote Lamp

Accessories

• รับประกันหลอดไฟ 10 ปี

แบตเตอรี่ สำรองไฟ ฉุกเฉิน

แบตเตอรี่

• รับประกัน 1 ปี

AFTER SALE SERVICES

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อกรอกข้อความใน “บัตรลงทะเบียนรับประกัน” และส่งใบรับประกันในส่วน (ส่งคืนบริษัท) กลับมาให้ทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับประกัน
2. รับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
3. โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งที่ติดต่อกับศูนย์บริการฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อ
4. สินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นสินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท
 4.1 การใช้สินค้าที่ ไม่ถูกวิธีตามคู่มือการใช้งาน
 4.2 การจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มี คุณสมบัติไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
 4.3 ตัวสินค้าชำรุดเสียหายที่มาจากตกหล่นหรือได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย เช่น อะไหล่หลุด, บุบ, ถลอก หรือสินค้าเสียรูปทรง
 4.4 มีการตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไข ทุกกรณีโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จนเกิดความเสียหายก่อนนำมาที่ศูนย์บริการฯ
 4.5 สินค้าที่ Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉีกขาด
 4.6 ความเสียหายจากความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานโดยประมาท หรือการดูแลในทางที่ผิด เช่น แบตเตอรี่บวมแตก ที่มาจากการเกิด Overcharge, การอัดประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว Quick charge, ขั้วแบตเตอรี่ช๊อตกัน, การใช้งานแบตเตอรี่หมดประจุ แล้วไม่นำมาประจุไฟฟ้าใหม่โดยทันที, เก็บสินค้าเป็นเวลานานจนมีการเตือนจาก Battery checker แล้วไม่ทำการเสียบปลั๊กไฟเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่
 4.7 มีการจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น โดนละอองน้ำหรือเปียกชื้น จนตัวเครื่องเกิดสนิม หรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 4.8 เกิดความผิดปกติของระบบไฟฟ้าทางฝั่ง AC
 4.9 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย ตกน้ำ ความชื้น ถูกสารเคมี หรือจากเหตุสุดวิสัย
 4.10 ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า