การบริการหลังการขาย วิธีการติดตั้ง การแก้ไขเบื้องต้น คู่มือการใช้บริการ การรับประกัน
การรับประกัน (Warranty)
เงื่อนไขการรับประกันและบริการ
 
• การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อกรอกข้อความและส่งใบรับประกันในส่วนส่งกลับ
  บริษัทมาให้ ทางบริษัทฯ ลงทะเบียนการรับประกันลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ ภายใน 7 วัน
  หลังจากซื้อสินค้าหากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับประกัน
• รับประกันเฉพาะวงจรและแบตเตอร์รี่ ระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่
  ซื้อสินค้า
• แสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อขอรับบริการ
หมายเหตุ :  เครื่องซึ่งเกิดความเสียหายดังกรณีต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน
* การเสีย ซึ่งเกิดจากการใช้ผิดวิธีตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
* การเสีย ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงสภาพ หรือถูกซ่อมมาก่อนโดยช่างที่ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ
   หรือช่างที่บริษัท ไม่เห็นชอบด้วย
* กรณีไม่มีบัตรรับประกัน หรือมีการแก้ไขในบัตรรับประกัน รวมทั้งบัตรรับประกันไม่มีตราประทับของทาง
   บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย