การบริการหลังการขาย วิธีการติดตั้ง การแก้ไขเบื้องต้น คู่มือการใช้บริการ การรับประกัน

 คู่มือการใช้บริการ (User Manual)

คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ  "SUNNY"

  โคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ “SUNNY” จะอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานตลอดเวลา (Stand By) และมีวงจรประจุแบตเตอรี่
  อัตโนมัติอยู่ใน เครื่อง (
Automatic Battery Charger ) หากเกิดกรณีไฟฟ้าขัดข้องโคมไฟฉุกเฉินก็จะให้แสงสว่างอัตโนมัติ
  แก่ผู้ใช้งานเมื่อไฟจาก การไฟฟ้ามาเป็นปกติหลอดไฟก็จะดับเอง และวงจรชาร์จก็จะทำการประจุแบตเตอรี่เพื่อให้โคมไฟ
  ฉุกเฉินพร้อมใช้งานต่อไป โคมไฟ
ฉุกเฉิน 
“SUNNY” จะมีวงจรป้องการใช้แบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)
  ที่ค่า 1.6-1.7 V/Call ตามมาตรฐาน

           โคมไฟฉุกเฉิน “SUNNY” เป็นยี่ห้อเดียวที่มีชุด “Under Voltage” วงจรตรวจเช็คแรงดันจากการ ไฟฟ้า ต่ำกว่า
  150-160   AC. โคมไฟฉุกเฉินจะให้แสงสว่างสำรองเหตุผลที่มีก็เพราะว่า แรงดันค่านี้หลอดไฟทั่วไปนั้นจะดับไปแล้ว
  ในการ ใช้งานโคม ไฟฉุกเฉินนั้นถ้าต้องการให้แสงสว่างยาวนานขึ้นก็ให้ใช้งานเพียงหลอดเดียวก็จะได้ระยะเวลาเพิ่ม
  อีกเท่าตัว
การ ดูแลรักษา  เครื่องหลังการติดตั้งเครื่องไฟฉุกเฉินทางฝ่ายช่างประจำอาคารที่ทำการติดตั้งเครื่อง ไฟฉุกเฉิน
  ควรปฏิบัติ ดังนี้
ควรมีการ ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องไฟฉุกเฉินทุกๆเดือน ต้องทดสอบอย่างน้อย
  เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวิธี ทดสอบ ดังนี้
  1. กดสวิทซ์ “TEST” ว่าเครื่องทำงานเป็นปกติหรือไม่
  2. ถอดปลั๊กไฟของเครื่องไฟฉุกเฉินออก หลอดไฟฉุกเฉินที่ต่ออยู่กับเครื่องติดสว่าง โดยให้ปล่อยทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที 
      หรือปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งวงจรรักษาแบตเตอรี่ (Automatic Low Voltage Cut- Off  System) ของเครื่องไฟ ฉุกเฉินตัด
      การ ทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากทดสอบเสร็จ ให้เสียบปลั๊กไฟ
ของเครื่องไฟฉุกเฉินเข้ากับเต้าเสียบ เหมือนเดิมตาม
      ปกติ เพื่อ เป็นการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ถ้าทำได้
ทุกเดือนแบตเตอรี่จะใช้งานได้นาน  3 – 5   ปี 
  3. กรณีที่ซื้อเครื่องไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งในระยะเวลา 1 เดือน ให้นำเครื่องมาชาร์จเป็นเวลา 10-15 ชม. ทุก ๆ
      เดือน เพื่อให้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 หมายเหตุ : สาเหตุที่ต้องมีการทดสอบระบบเครื่องไฟฉุกเฉิน ทุกๆเดือน มีดังนี้
 
1. แบตเตอรี่จะต้องได้รับการคายและชาร์จประจุเพราะถ้าแบตเตอรี่ไม่มีการคายและชาร์จประจุแบตเตอรี่จะเกิดการ
      เสื่อมสภาพของสารเคมีที่มีภายในแบตเตอรี่ ทำให้เกิดการลัดวงจรของเซลล์แบตเตอรี่    มีผลทำให้ตัวแบตเตอรี่เสีย
      หรือเสื่อมสภาพการทำงานและหมดอายุการใช้งานเร็วขึ้น
  2. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องไฟฉุกเฉินว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่ถ้าการทำงานไม่เป็นปกติ   ให้รีบแจ้งฝ่าย
      บริการของทางบริษัทฯ ทันที