การบริการหลังการขาย วิธีการติดตั้ง การแก้ไขเบื้องต้น คู่มือการใช้บริการ การรับประกัน
การแก้ไขเบื้องต้น (Preliminary Remedy)

โคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

อาการ/ปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. ระยะเวลาสำรองไฟไม่ได้ตามชั่วโมงที่ระบุ

1. ต้องทำการอัดประจุแบตเตอรี่ก่อนอย่างน้อย 10-15 ชั่วโมง

2. ในขณะที่ทำการอัดประจุให้กับแบตเตอรี่ สังเกตได้จากการแสดงผลของ
    
LED. จะมีสถานะ AC. POWER(สีเหลือง)โชว์

3. สังเกตการแสดงผลของ LED CHARGE และ FULLY ซึ่งจะบอกสถานะ
    ของแบตเตอรี่

4. วงจรเสียเรียกฝ่ายบริการ

2.  เสียบปลั๊กแล้วหลอดไฟไม่สว่าง

1 . สังเกต LED AC.POWER(สีเหลือง) สว่างหรือไม่

2. ถ้าไม่สว่างให้ตรวจสอบปลั๊กไฟที่เต้ารับว่ามีไฟหรือไม่

3. ถ้ามีไฟให้ตรวจสอบ AC.FUSE อยู่ในสภาพพร้อมให้งานหรือไม่

4. ถ้าทั้ง 3 วิธีอยู่ในสภาพปกติ ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญ เข้าแก้ไข
    หรือเรียกฝ่ายบริการ

3. ไฟจากการไฟฟ้าดับแล้ว แต่เครื่องสำรองไฟไม่สว่าง

1. ตรวจสอบ DC.FUSE อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

2. ก่อนที่ไฟจะดับตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

3. ทุกขั้นตอนอยู่ในสภาพปกติดี ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญการเข้าแก้ไข
    หรือเรียกฝ่ายบริการ


ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

อาการ/ปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1.  เสียบปลั๊กแล้วไม่มีไฟเข้าเครื่อง LED A.C. 
    
ไม่ติด หลอดไฟไม่ติด

1.    ตรวจสอบปลั๊กว่ามีไฟเข้าตัวเครื่องหรือไม่ และตรวจสอบ AC FUSE  1A
        ว่าขาดหรือไม่

2.  หลอดไฟที่ให้แสงสว่างไม่ติดแต่ LED A.C.
    
ติด สว่างอยู่

2 .  ให้ตรวจสอบหลอดไฟว่าขาดหรือไม่ รวมทั้งอุปกรณ์พวกบัล-ลาสท์ สตา
      ร์ทเตอร์

3. เมื่อไฟดับแล้วหลอดไฟดับไปด้วย

1.   แบตเตอรี่ไม่มีไฟทำการชาร์จไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง แล้วลองถอดปลั๊กดูใหม่

2.   วงจรเสียเรียกฝ่ายบริการ

4. ระยะเวลาสำรองไฟไม่ได้ตามชั่วโมงที่ระบุ

1.   แบตเตอรี่ไม่มีไฟทำการชาร์จไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง  แล้ว ลองถอดปลั๊กดูใหม่

2.  วงจรเสียเรียกฝ่ายบริการ

 
 ฝ่ายบริการ โทร 0-2948-4450-2